Patienters minnen från intensivvården

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Sammanfattning: Bakgrund: På en intensivvårdsavdelning bedrivs avancerad sjukvård där patienten blir övervakad kontinuerligt. En intensivvårdsavdelning skiljer sig från en vårdavdelning genom att det till exempel är högre personaltäthet. Patienterna kan bli sederade och graden av sedering påverkar minnet. Att vårdas på en intensivvårdsavdelning kan vara påfrestande för patienten, vilket gör att det kan vara svårt att minnas och att patienten kan utveckla posttraumatiskt stressyndrom. Metod: Detta är en allmän litteraturstudie. Databaserna som användes var CINAHL och PubMed. Inklusionskriterierna var att patienten vårdats minst 24 timmar på en intensivvårdsavdelning och exklusionskriterierna var personer under 18 år. Analysering av resultatet skedde med innehållsanalys. Syfte: Att beskriva vuxna patienters minnen av intensivvård efter utskrivning från intensivvårdsavdelning. Resultat: Minnena hos patienterna varierade från ingenting till fragment av intensivvårdstiden. Patienterna kunde även minnas drömmar, mardrömmar och hallucinationer som exempelvis flyktförsök, kroppsskada och att omgivningen förändrades. Även minnen av upplevelser som ångest, rädsla, förvirring och existentiella minnen var förekommande hos patienterna. Konklusion: Patienterna kan ha ett behov av att sjuksköterskan har nödvändig kunskap om vad patienten kan minnas från intensivvårdstiden, för att sjuksköterskan ska kunna hjälpa patienten i sitt tillfrisknande på vårdavdelningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)