Att se likheter i våra olikheter, En jämförandestudie av mångkultur i Göteborg och New York

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Sammanfattning:Föreliggande arbete är en jämförelsestudie mellan förskolor i Göteborg och New York. Syftet är att ta reda påvilka arbetsätt pedagoger i New York använder sig av i arbetet med mångkultur och på vilka sätt de kan inspireraoch implementeras i svenska förskolor. Syftet är därför att hitta arbetssätt för att svenska pedagoger ska kunnauppfylla läroplanens mål. Genom intervjuer och observationer i New York och Göteborg har vi samlat materialför att kunna besvara våra frågeställningar: Vad har pedagoger i Göteborg respektive New York förförhållningssätt till mångkultur? Hur ser arbetssätten ut i verksamheten för arbete med mångkultur? Hur kan densvenska förskolans mångkulturella arbete utvecklas med inspiration av amerikanska arbetssätt?Vi har genomfört åtta intervjuer med verksamma pedagoger, varav fyra i Göteborg respektive fyra i New York.Resultatet av studien visar att de båda städerna har skilda förutsättningar, eftersom synen på förskolan i NewYork skiljer sig ifrån Göteborg, medförde det problem kring jämförelsen av verksamheterna. Resultaten utifrånintervjuerna visar att pedagoger i New York betonade vikten av förhållningssätt och attityd. Arbetssätten somframkom var att de alla arbetade med att lyfta ämnet i dialog med barnen, att tala om olikheter och likheter föratt bryta normer. I likhet med den svenska läroplanen för förskolan, var målet med det mångkulturella arbetet attbarnen ska känna respekt för andra människor och kulturer. I Göteborg skilde sig resultatet mellan de tvåförskolorna, även där för att förutsättningar såg så olika ut. Sammanfattningsvis har vi utifrån litteratur, egenerfarenhet och resultatet av vår studie sett att det krävs mer förberedelser i lärarutbildningen kring ämnetmångkultur. Pedagoger i Sverige behöver verktyg för att kunna arbeta med mångkultur och för att kunnaimplementera läroplanens mål.1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)