Sökning: "Louise Gottlind"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Louise Gottlind.

  1. 1. Kvinnors upplevelser av delaktighet, information och tillgänglighet efter digital fysioterapi via en interaktiv app : en webbaserad enkätstudie

    Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

    Författare :Louise Gottlind; [2018]
    Nyckelord :fysioterapi; sjukgymnastik; mhälsa; ehälsa; internetbaserad fysioterapi; telerehabilitering; telemedicin; applikationer; smartphone;

    Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med denna studie var att undersöka kvinnors upplevelser efter digital fysioterapi via en interaktiv app (FT-app) vid smärta i rörelseapparaten. Frågeställningar: I vilken utsträckning upplever kvinnor som har fått digital fysioterapeutisk rådgivning via en interaktiv app delaktighet, information och tillgänglighet? Finns det någon skillnad i ovanstående mellan de som besökt primärvård 2016 (Nationell Patientenkät NPE) och de som fått digital fysioterapi i FT-app? Bakgrund: eHälsa har ökat allt mer i popularitet och digital teknik har potential till att öka tillgängligheten på vårdens tjänster och det finns ett behov av att utvärdera dessa tjänster. LÄS MER