STUDIE AV SYSTEMUTVECKLINGSMETODER PÅFÖRETAG OCH UNIVERSITET INOMOBJEKTORIENTERAD ANALYS OCH DESIGN

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för informatik

Sammanfattning: Vi ville med denna uppsats kunna se skillnader och likheter med de metoder och arbetssätt som idag undervisas på universitet med fokus på kurser inom informatik. Vi trodde att företag idag vet om att en detaljrik analys av ett projekt ger bättre slutresultat och mindre underhåll, precis som Göteborgs universitet utbildar, men att företag trots detta inte väljer att arbeta efter dessa metoder. Denna uppsats är en kvalitativ empirisk studie som innebär att vi har intervjuat fyra stycken olika företag i Göteborgsregionen. Dessa intervjuer låg till grund förjämförelsen mellan företagen och även jämförelsen mellan de fyra universitet vi valt att undersöka. Vi tar reda på med hjälp av intervjuer, de olika företagens arbetsmetoder inför ett systemutvecklingsprojekt. Om man sätter företagen i förhållande till vad universitet idag undervisar är en av de största skillnaderna att deras förstudier inte ens är hälften så stor som vi har fått lära oss. Att de inte heller tänker ut problemområdet i samma utsträckning och att de inte delar in arbetsmomenten i klasser, objekt, händelser och tillstånd.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)