Sökning: "Therese Olofsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Therese Olofsson.

 1. 1. Manliga sjuksköterskors erfarenheter av yrket : en beskrivande litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Therese Alarik; Marie Olofsson; [2019]
  Nyckelord :Erfarenheter; Intimvård; Könsroller; Manliga sjuksköterskor; Maskuliniteter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund Historiskt sett har sjuksköterskeyrket ansetts ha låg status och varit dominerat av kvinnor. Yrkesrollen har associerats till det kvinnliga och att vara omhändertagande, varm och moderlig. Denna stereotyp finns kvar ännu idag. LÄS MER

 2. 2. ”Det är bra att ha tråkigt.” - en narrativanalys av genus och makt i barnlitteratur

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Wilhelm Olofsson; Therese Schlegel; [2019]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Femininitet; Genus; Händelseförlopp; narrativanalys; makt; maskulinitet;

  Sammanfattning : Uppsatsen menar att undersöka vilka aspekter av genus och makt som kan ses i händelseförlopp i bilderböcker som konsumeras av barn i åldern 0–6. Bilderböcker kan ha stor inverkan på barns syn på genus (Peterson & Lach, 1990) och eftersom en del av en förskollärares yrkesroll är att motverka traditionella könsmönster (lpfö 16) vill vi undersöka just hur genus som presenteras för barn i händelseförloppen samt hur makt mellan vuxna och barn framställs. LÄS MER

 3. 3. Självstyrt lärande på arbetsplatsen : En fallstudie om nyckelpersoners lärande i ett studieförbund

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Ajla Dizdarevic; Therese Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Self-directed learning; Framework for self-directed learning; Key employee; Adult educational association; Adult education; Självstyrt lärande; Villkor för självstyrt lärande; Nyckelperson; Studieförbund; Folkbildning;

  Sammanfattning : Samhällets förväntningar på anställdas ständiga utveckling och behov att stå ut på arbetsmarknaden har ökat betydelsen av individers självstyrda lärande. Syftet med studien är att skapa större förståelse för självstyrt lärande och dess villkor för nyckelpersoner, det vill säga anställda som är ensamma om att utföra sitt arbete inom sin arbetsplats. LÄS MER

 4. 4. Små barns samspel i leken på förskolan : En observationsstudie med etnografisk ansats

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Högberg; Sandra Olofsson; [2015]
  Nyckelord :förskola; lek; små barn; samspel; kommunikation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Att förebygga spridning av MRSA på intensivvårdsavdelningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Therese Olofsson; [2014]
  Nyckelord :Compliance; intensive care; MRSA; nursing singleroom; Enkelrum; följsamhet; handhygien; intensivvård och MRSA;

  Sammanfattning : Meticillinresistenta staphylococcus aureus (MRSA) är en bakterie som har utvecklat resistens mot meticillin. Spridning av MRSA är ett stort globalt problem som ökar. LÄS MER