Du lär så länge du leker. : Elevernas egna uppfattning av rastverksamhetens påverkan.

Detta är en M1-uppsats från Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Rasten är en outnyttjad lärmiljö inom skoldagen. Där har elever genom tiderna lämnats åt sitt öde. De ska klara social interaktion, undvika kränkande behandlingar och få tid till rekreation. Många skolor har rastverksamhet för att skapa en bättre miljö på rasterna.Syftet med den här studien var att undersöka elevernas egna uppfattning av rastverksamhetens påverkan vilket även var studiens frågeställning. Studien är skriven utifrån ett sociokulturellt perspektiv med utgångspunkt utifrån Vygotskijs teori. Han menar att människor lär genom interaktion med varandra. Studiens undersökningsmetod är kvalitativ analys, inspirerad av fenomenologisk metodansats. Datainsamlingen bestod av observationer och semistrukturerade intervjuer med fokusgrupper.De slutsatser som studien lägger fram är att eleverna ser en påverkan av rastverksamheten. Dom såg tre sätt att påverkas: fysisk, emotionell och kognitiv. Men den som för eleverna var lättast att uppmärksamma var den fysiska påverkan. Den emotionella påverkan som egentligen var större var de inte medvetna om men nämnde den på många olika vis.Studien påvisar att man ska ta tillvara på rasten som lärtillfälle, med vuxna som är där och observerar och ger eleverna vägledning och flikar in, då eleven/eleverna behöver stöttning. Vidare forskning från studien kan vara hur skolor arbetar med rastverksamhet kopplat till syfte och mål samt hur stöd för verksamheten ser ut från ledning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)