Förutsättningar för demokratibistånd och dess effekter: En litteraturöversikt med kompletterande fallstudie av demokratibistånd till Moçambique

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna studie undersöks demokratibistånd och under vilka förutsättningar det kan generera demokratiska och ekonomiska effekter i mottagarlandet genom en deskriptiv litteraturöversikt av moderna forskningsresultat. Förutsättningar hos både givarparten och mottagarlandet tas upp för diskussion. Studien går sedan vidare med en fallstudie av Moçambique. I fallstudien undersöks hur förutsättningarna vi kartlagt i litteraturöversikten kan appliceras på Sidas demokratibistånd och den demokratiska utvecklingen i Moçambique. Vi drar slutsatser kring vilka villkor som måste uppfyllas dels hos givarlandet och dels hos mottagarlandet för att demokratibiståndet ska få positiva ekonomiska effekter och/eller ge positiva demokratiska effekter. I diskussionen benämns egenintresset, särskilt hos givarparten, som den mest avgörande variabeln för demokratibiståndets utfall. Rekommendationer för hur egenintressets inverkan kan reduceras presenteras som policyrekommendationer. Framtidsutsikten för Moçambique diskuteras med landets växande BNP, dess naturgasfyndigheter och extrema fattigdom i åtanke.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)