Erfarenheter av att vårda personer med demenssjukdom : En litteraturöversikt med kvalitativ metod

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Idag lever cirka 55 miljoner människor med demensdiagnos i världen varav cirka 160 000 i Sverige. Demens finns i olika typer och saknar botande behandling däremot går symtomen att lindra. Syfte: Att beskriva omvårdnadspersonalens erfarenheter av att vårda personer med demensdiagnos i särskilt boende för äldre personer. Metod: Litteraturöversikt med kvalitativ design inkluderande 14 kvalitetsgranskade artiklar. Data analyserades med hjälp av en femstegsanalys. Resultat: Tre huvudteman yttrades; ”Att bedriva demensvård när organisationen brister”, ”Att samverka med anhöriga och personer med demens” och ”Att vårda demensens emotionella uttryck”. Resultatet visade att omvårdnadspersonalens kunskap är en viktig faktor i vårdandet av demens. Tidsbrist och tung arbetsbelastning är enligt omvårdnadspersonalen förekommande och beror ofta på att personalen är oerfaren. Omvårdnadspersonalen ansåg att kommunikationen mellan patient, personal och anhöriga kan habetydelse i vårdandet. Slutsats: Omvårdnadspersonalen upplevde brister i vårdandet av personer med demens och att förbättring behövdes. Att vårda personer med demens är utmanande och ger upphov till frustration, stress och sorg enligt omvårdnadspersonalen. Mer tid, resurser och utbildad personal behövs för att omvårdnadspersonalen ska kunna ge personerna en demensvård av bra kvalitet. Anhöriga bör synliggöras samt erbjudas delaktighet i vårdandet. Bristande kommunikation kan leda till negativa konsekvenser i vårdandet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)