Patienters upplevelse av egenvård vid hypertoni En kvalitativ litteraturstudie : En kvalitativ litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Hypertoni är ett stort och växande folkhälsoproblem både globalt och i Sverige.  Diagnosen ökar risken för utveckling av allvarliga och potentiellt dödliga följdsjukdomar så som stroke och hjärtinfarkt. Den initiala behandlingen vid hypertoni är icke farmakologisk och med rätt insatser kan utveckling av sjukdomen bromsas. Patienter är individer som var och en har olika förutsättningar och kunskaper vilket påverkar utförandet av egenvård.   Syfte: Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av egenvård vid hypertoni   Metod: En litteraturöversikt med tio kvalitativa artiklar som valdes från databaserna PubMed och CINAHL.   Resultat: Deltagarnas känslor och upplevelser utmynnade i fem teman: kunskap och förståelse, bemötande och tillgänglighet, kost, fysisk aktivitet och stress. Trots kunskap om fördelar med livsstilsförändringar i syfte att sänka högt blodtryck upplevde majoriteten av deltagarna svårigheter att utföra egenvård. Resultatet visar att sjuksköterskor och vårdpersonal behöver ytterligare utbildning i hur patienter kan motiveras och stödjas för att förändra sin livsstil i syfte att sänka blodtrycket.   Slutsats: Upplevelse av egenvård vid hypertoni påverkas av flera faktorer så som motivation, kunskap, fysisk omgivning och ekonomiska förutsättningar. Patienter har kunskap om orsaken till hypertoni men svårigheter att genomföra livsstilsförändringar gällande kost och fysisk aktivitet. Varje individs resurser, erfarenheter och tillgångar bör vägas in vid utförande av egenvård.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)