Hanhundskastrering – Orsaker, förväntningar och resultat : vad säger hundägarna och vad visar forskningen?

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från SLU/Dept. of Animal Environment and Health

Sammanfattning: Att välja att kastrera sin hanhund är ett vanligt beslut. Djurägare har ofta varierande anledningar till att de vill kastrera sin hund och även olika förhoppningar, eller farhågor, kring vilken effekt ingreppet kommer ha på hunden både fysiologiskt och beteendemässigt. Enligt litteraturen rådfrågar större delen av alla djurägare personal inom djurhälsovården innan kastrering vilket gör det viktigt att undersöka hur djurägaren upplever effekten av kastration. Studiens syfte är att via en enkät undersöka varför djurägare väljer att kastrera sina friska hanhundar kirurgiskt och vilka effekter de upplever att kastreringen faktiskt har haft på hundarnas beteende, hälsa och välfärd. Detta jämförs sedan med den litteratur som finns på ämnet för att se hur väl det stämmer överens med djurägarnas enkätsvar. Enkäten publicerades i Facebookgrupper där författarna ansåg att den skulle nå ut till den avsedda målgruppen: hundägare som kastrerat sina friska hanhundar kirurgiskt inom de två senaste åren. Helt i linje med litteraturen angav 62% av respondenterna i detta arbete att de vänt sig till en veterinär för råd angående kastrering. Av denna anledning anser författarna att det är högst relevant att fördjupa sig i ämnet, och därmed bidra till ett underlag som gör att djurhälsopersonal ska kunna ge djurägare mer samstämda och korrekta svar på frågor gällande ämnet. Enligt vad respondenterna till enkäten angivit var den vanligaste anledningen till kastrering att djurägarna ville komma till rätta med ett eller flera oönskade beteenden. Efter ingreppet var det beteenden som stress när löptik var i närheten, överdriven urinmarkering och juckande, även kallat humping, som flest djurägare sett en minskning av. Ett fåtal angav även att sidoeffekter såsom viktuppgång, pälsförändringar och ökad hunger uppkommit efter kastreringen. Sammantaget motsvarades majoriteten av djurägarnas förväntningar och 59% av respondenterna ansåg att deras hundars hälsa och välfärd förbättrats. I jämförelsen mellan den aktuella studien och den litteratur som finns på ämnet såg man samband mellan respondenternas upplevda förändring i bland annat överdriven urinering och juckande och det litteraturen visade på. Flera källor angav att dessa beteenden minskade efter kastration, vilket korrelerade med de svar som inkommit via författarnas enkät. Många av kastreringens effekter, till exempel huruvida viktuppgång skulle vara en sidoeffekt, råder det dock delade åsikter om beroende på vilken källa som används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)