I Peter Pans fotspår : växter för lek på förskolegården

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Intresset för den här studien har byggts på genom åren. Barn och unga har alltid engagerat mig och mitt tidigare arbete som lärare och förskolelärare har gett mig god insikt i barns lekutveckling och lärande. Därför blev det naturligt för mig att engagera mig i barns utemiljöer efter tre år på utbildningen till Trädgårdsingenjör på SLU i Alnarp. Avsikten med studien har varit att undersöka vilket växtmaterial som är tillräckligt slitstarkt för att fungera på en förskolegård och vilken funktion vegetationen får i förhållande till barns lek. Två inventeringar av vegetation på förskolegårdar utfördes och ligger, tillsammans med litteratur i ämnet, till grund för ett gestaltningsförslag till en förskolegård som ska byggas på Närlunda i Helsingborgs stad. Studien behandlar därför även forskning kring hur en bra lekmiljö för barn byggs upp och vilka aspekter som är viktiga att ta hänsyn till i en gestaltningsprocess för att designa en intressant lekmiljö. Resultatet visar att det inventerade växtmaterialet, både lignoser och perenner, verkar ha god slitstyrka, men studien är för liten för att ge en säker bild. Jag har därför valt att ta stöd av andras undersökningar av vegetation i lekmiljöer, för att skapa en mer förankrad växtlista till mitt gestaltningsförslag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)