Faktorer bakom hushållens sparande : En ekonometrisk analys av hushållens sparbeteende i sju europeiska länder

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

Författare: Henrik Larsson; Erik Mogren; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

I uppsatsen söker vi orsakerna till hushållens sparbeteende. Detta görs genom en komparativ

undersökning avseende sju europeiska länder. Vi använder en utvidgad livscykelmodell för att

bestämma nio olika förklaringsfaktorer till hushållens sparbeteende. En modell specificeras

som testas med poolad tidsseriedata. Två skattningar genomförs, en som förklarar hushållens

sparbeteende utifrån en gemensam funktion samt en som förklarar hushållens sparbeteende

inom respektive land.

Vi finner att förklaringsfaktorernas inverkan på sparkvoterna för de undersökta länderna

skiljer sig åt. Hushållen i de undersökta länderna har ett sparbeteende som inte kan förklaras

med en gemensam sparfunktion. Den använda livscykelmodellen förklarar sparandet väl för

huvuddelen av de undersökta länderna, dock ej för Frankrike och Tyskland.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)