Installation av energikombinat vid Lillesjöverket : Tekniskt beslutsunderlag åt Uddevalla Energi för val av flistork

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Med ett energikombinat vid Lillesjöverket vill Uddevalla Energi energieffektivisera samt sänka temperatur på återkommande fjärrvärmevatten, för att kunna utnyttja rökgaskondensorn effektivare. Uppdraget var att utreda mängden tillgänglig energi under sommarhalvåret och utföra en matematisk kalkyl som ska ligga till grund för val av tork. Valet stod mellan två alternativ av tork där storlek på värmeväxlararea och investeringskostnad skilde dem åt. Sedan följde dimensionering av fjärrvärmeledning samt cirkulationspump från fjärrvärmenätet till tork. Syftet var att ge Uddevalla Energi ett tekniskt beslutsunderlag för val av storlek på tork samt dimensionering av energiöverföring till densamma. Som metod användes flera olika beräkningsmodeller vid kalkylering av resultaten. Vid jämförelse mellan de två torkalternativen visade det sig att med en ökad investeringskostnad med 2,18 %, för en större värmeväxlararea i tork, ökade mängden energi som fanns tillgänglig till tork under sommarhalvåret med 16,7 %. Detta medförde att kostnaderna för tillskjuten energi sänktes med 65,9 % för att Uddevalla Energi skulle nå sitt mål på 60 GWh. För att nå målet krävdes enligt kalkyl en installation av torkalternativ 2 samt en sänkning av antalet dagar då verket står still på grund av underhåll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)