Upplever föräldrar press och stress på grund av sitt barns inaktivitet?

Detta är en L2-uppsats från Karlstads universitet

Sammanfattning: Många studier har visat hur viktigt det är med fysisk aktivitet, framför allt för barn och ungdomar, för att bibehålla den fysiska och psykiska hälsan. Vad händer då om ett barn inte uppnår rekommendationerna av fysisk aktivitet? Syftet med den här studien är att med hjälp av djupgående, semistrukturerade intervjuer undersöka huruvida föräldrar till barn i åldern 8–12 år upplever press och stress på grund av att sitt barns fysiska inaktivitet. Följande frågeställningar användes: Upplever föräldrar sig stressade och oroliga över att deras barn är fysiskt inaktiva och i så fall hur försöker de att aktivera sina barn? Upplever föräldrar press från sin omgivning och i så fall hur hanterar de denna? Kan denna press leda till stress för föräldrar? Vilka faktorer är det som eventuellt skapar den press som föräldrarna möjligen upplever? De flesta föräldrar i studien uppgav att de kände sig stressade och/eller oroliga över deras barns inaktivitet. Några försöker att få de att aktivera sig fysiskt genom kommunikation och även mer drastiska åtgärder, såsom miljöombyte i form av flytt, och även ett större familjeengagemang med ändringar av rutiner. Andra försöker att inte lägga sig i utan stöttar sina barn i deras aktivitetsval, oavsett om det innebär fysisk aktivitet eller inte. Endast några utav respondenterna kände en press på sig. Faktorer som utgör en press över respondenterna är troligen yttre förväntningar över att vara en förebild för barnet och omgivningens normer. Press hanteras på olika sätt, och leder troligtvis inte till stress, utan stress verkar kunna uppkomma även fastän föräldrar inte upplever press. Studiens resultat visar att det behövs mer kunskap bland föräldrarna angående ohälsa i samband med barnens inaktivitet och hur viktigt det är med kommunikation föräldrar sinsemellan för att veta hur pass utbrett inaktivitet hos barnen är och vad man skulle kunna göra tillsammans för att förebygga det.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)