The Assyrians/Syriacs of Turkey - A forgotten people

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

Sammanfattning: Uppsatsen behandlar Assyrierna/Syrianerna i Turkiet och deras kamp för erkännande som minoritet. Det eventuella turkiska medlemskapet i den Europeiska Unionen har resulterat i en diskussion kring landets minoritetspolitik och dess ovilja att erkänna vissa minoriteter. Assyrierna/Syrianerna utgör en sådan grupp som riskerar att bli utsatt för diskriminering och våld. Syftet med studien är att redogöra för relationen mellan den turkiska staten och Assyrierna/Syrianerna samt att belysa deras kamp för erkännande som minoritet. För att förstå situationen i Turkiet och få en insikt i Assyriernas/Syrianernas erfarenheter utfördes intervjuer under en fältstudie i Istanbul 2007. Det empiriska materialet är indelat i diskussioner om gruppens anspråk vilka innefattar religionsfrihet, kulturella rättigheter, språkliga rättigheter, yttrandefrihet och erkännande av folkmordet på Assyrier/Syrianer samt turkisk minoritetspolitik och Europeiska Unionens krav på Turkiet. Debatten om multikulturalism inom politisk teori används vid analys av resultaten vilken struktureras i diskussioner kring assimilering, nationalism och religion, och innebörden av erkännande. Studiens huvudresultat innefattar att minoritetens medlemmar tvingas till assimilering i huvudsak som resultat av den nationalistiska attityden i landet. Icke-erkännandet av kristna i massmedia och av offentliga personer tillsammans med marginaliseringen av Assyrierna/Syrianerna och den turkiska nationalismen skapar en situation där diskriminering och våld rättfärdigas och därmed intensifieras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)