Cross-border Unity or Fragmentation of the Kurds - A Qualitative Content Analysis on the KRG’s and the PYD’s Views on National Identity and Statehood

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Med en befolkning på cirka 30 miljoner människor är kurderna den fjärde största etniska gruppen i Mellanöstern. Trots detta har kurderna inte sin egen självständiga stat vilket gör dem till en minoritetsgrupp i Turkiet, Irak, Iran och Syrien. Eftersom kurderna är utspridda över fyra olika stater är det av intresse att undersöka hur de hänvisar till varandra i förhållande till idén om att ha en suverän stat. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur kurderna kopplar samman deras idé om nationell identitet och statsskap. För att uppfylla syftet med undersökningen har uttalanden som berör nationell identitet och statsskap från Kurdistans regionala regering (KRG) i Irak samt Demokratiska unionspartiet (PYD) i Syrien, undersökts. De politiska organisationernas skriftliga agendor och officiella uttalanden mellan 2016–2019 har granskats genom en induktiv kvalitativ innehållsanalys. Det teoretiska ramverket för studien är David Millers teori om nationell självbestämmelse som belyser vikten av självstyrande för människor som innehar samma nationella identitet. Studien drar slutsatsen att KRG inkluderar de irakiska kurderna i sin definition av nationell identitet och strävar efter en självständig stat för de irakiska kurderna i den kurdiska regionen i Irak. PYD, å andra sidan, inkluderar alla kurder från olika stater i sin definition av nationell identitet, men motsätter sig idén om statsgränser vilket betyder att de inte strävar efter en suverän stat för kurderna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)