Bråkiga barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

Sammanfattning: Borg, Gunnel. & Gall Ising, Elisabeth. 2006. ”Bråkiga barn”, (”Troublesome children”). Skolutveckling och ledarskap, Specialpedagogisk påbyggnads-utbildning, Lärarutbildningen, Malmö högskola. Syftet med vårt arbete är att kartlägga och undersöka om det finns likheter/olikheter mellan pedagogers sätt att se på och hantera de ”bråkiga barnen” från förskoleklass till år 3 och situationerna kring dessa elever. Arbetet ger en översikt av tidigare forskning om ”bråkiga barn”. Med hjälp av intervjuer vill vi se om det finns likheter/olikheter kring vad pedagoger menar med ”bråkiga barn” och hur de hanterar och organiserar situationerna kring dessa elever.Sammanfattningsvis pekar resultaten av våra undersökningar på att pedagogerna kring de ”bråkiga barnen” önskar snabbare hjälp och stöd i arbetet kring dessa elever. Tydligt framkom att det saknas handledning och att det behövs betydligt fler specialpedagoger ute i verksamheterna. Dessutom kan vi konstatera att pedagogerna menar att föräldramedverkan är nödvändig kring dess elever.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)