Abortfrågan i Kroatien- Är kvinnans kropp hennes egen eller är den nationell och statlig egendom?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Abstract Författare: Maja Curcic Titel: Abortfrågan i Kroatien-Är kvinnans kropp hennes egen eller är den nationell och statlig egendom? Kandidatuppsats: SOCK05, 15 hp Internet Handledare: Birgitta Ericsson Sociologiska institutionen, HT18-VT19 1975 införde den svenska staten rätt till abort. Den svenska kvinnan har fått makten att bestämma över sin kropp och abortfrågan i Sverige är inte längre en politisk fråga. Det finns däremot länder inom den europeiska unionen där debatten om fri abort fortfarande är aktuell. Kroatien är EU-s nyaste land och abortfrågan har varit ytterst aktuell, både inom de politiska partierna, men också bland de ideella organisationerna som aktivt arbetar med abortfrågan och som är både för och emot lagändring och förbud. Denna studie handlar just om den aktuella debatten om fri abort som har förts i Kroatien. Varför är abortfrågan viktig i dagens Kroatien? Utifrån den frågeställningen har fyra organisationer och intervjupersoner som aktivt arbetar med frågan inom organisationerna valts. Svaren som har mottagits har kopplats ihop med teorin om Kroppspolitik (Eduards, 2007) och teorin om Masculinity and nationalism (Nagel, 1998). Båda teorierna anses passande till denna studie då de kan kopplas med abortfrågan. Tidigare forskning som har använts i arbetet har kunnat visa komplexitet i abortfrågan i Kroatien, både svårigheter som kvinnorna möts av, men också involvering av den kroatisk-katolska kyrkan i frågan och i utbildningen av unga människor. Forskningen av Vosiska (2017), tar upp två frågor, stigmatisering av kvinnor som väljer att göra abort, men också vilka anledningarna till lagändring är. Arbetet kommer också att visa att båda sidor är överens om att en lagändring är nödvändig, men inte hur och varför, den ska ändras och i vems intresse är lagändringen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)