”I med- och motgång” : En studie om att vara en hängiven och engagerad idrottssupporter

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: Supporterskap och läktarkultur inom idrott är något som tillför både energi till spelare men även en bidragande faktor till hur stämningen är under en match för övriga åskådare. Med hjälp av sång och banderoller förgylls således inramningen på arenan. Supporterskap är inte en självklarhet utan är något en individ själv tar på sig och det medför olika uppoffringar såväl mot andra intressen men även det sociala livet. Därmed har syftet med uppsatsen varit att skapa en förståelse gällande vad det är som en supporter upplever som gör det värt att fortsätta och vad det resulterar i, samt vilka konsekvenser det medför. De forskningsfrågor som har blivit aktuella för uppsatsens ändamål har därmed varit att finna svar på följande; Varför väljer en individ att lägga sitt engagemang för att vara en aktiv supporter mot en idrottsförening, vad blir resultatet av den tid och engagemang som läggs samt på vilket sätt anser supportern att privatlivet påverkas av sitt engagemang som aktiv supporter? Uppsatsen har ett hermeneutiskt tillvägagångssätt samt en kvalitativ metod med fokusgruppsintervju av insamlingen av det empiriska materialet där fem stycken supportrar ställde upp och diskuterade sitt supporterskap. Det teoretiska ramverket som blev tillämpat för studien var teorier gällande interaktionsritualer av Randall Collins tankegångar, angående främst emotionell energi. Det resultat som presenterades vittnade om att samtliga informanter såg den gemenskap som deras supporterskap resulterade i var något som de värderade högt. Samtliga informanter såg detta som den största anledningen till varför de inte skulle kunna tänka sig att sluta engagera sig inom supporterlivet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)