Att konstruera en främling : en kvalitativ innehållsanalys av hur utsatta EU-medborgare framställs i svensk media

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

Sammanfattning: Debatten om tiggeri i Sverige har under de senaste åren trappats upp och fått stort utrymme i svensk media. Den här uppsatsen har undersökt hur utsatta EU-medborgare framställs i den mediala debatten genom att analysera 24 ledarsidsartiklar från Svenska Dagbladet, Dagens Nyheter, Expressen samt Aftonbladet. Analysen bygger på en sammansättning av teorier grundade i Georg Simmels teori om främlingen och ett teoretiskt ramverk kring hur sociala problem konstrueras i media. Med det teoretiska ramverket som utgångspunkt konstruerades en struktur för kvalitativ innehållsanalys som sedan applicerades på artiklarna. Studien fann sex återkommande teman i debatten om utsatta EU-medborgare: de utsatta EU-medborgarna för tiggeriet med sig; sanitära problem; kriminalitet; likabehandlingsprincipen; hatbrott och diskriminering; samt en diskussion om förslag på lösningar på problemen. Resultatet av studien visar att utsatta EU-medborgare konstrueras som främlingar genom stereotypisering och andrefiering. De framställs som avvikande och oönskade genom reproducering av antiziganistiska stereotyper. Gruppen associeras till kriminell verksamhet, de ockuperar privat mark och skräpar ner, vilket medför att de anses vara oönskade främlingar, en vagabond. Uppsatsen visar också att det går att se ett samband mellan främlingskapets karaktär och viljan till sociala insatser för en utsatt grupp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)