Intäktsströmmarnas relation till affärsmodellen : Faktorer som påverkar företags val av intäktsströmmar för software-as-a-service

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

Sammanfattning: Teknologiska framsteg inom webbteknologier, virtualisering samt ökad bandbredd har gett upphov till cloud computing, en disruptiv innovation som leder till tjänstefiering av IT-industrin där produkter som hårdvaror och mjukvaror omvandlas till tjänster och som görs tillgängliga för kunder via Internet. Software-as-a-service är en del av cloud computing och avser applikationer som är installerade och körs på en molninfrastruktur och som tillgängliggörs som en tjänst för kunder via en webbläsare eller ett tunt klientgränssnitt. Att leverera mjukvara som en tjänst är en trend som under de senaste åren har vuxit och som förväntas fortsätta växa och som har inneburit att nya intäktsströmmar för mjukvara har möjliggjorts.    Tidigare studier har visat att det finns flera olika intäktsströmmar för software-as-a-service som kan fungera hållbart och att valet bör ske genom att ta hänsyn till en mängd olika variabler. Många av studierna inom området är dock konceptuella och bygger inte på primärdata. Dessutom är de flesta studier äldre än fyra år. Vidare finns det enligt vår vetskap inte några studier som undersöker hur affärsmodellen som helhet påverkas av valet av intäktsströmmar för software-as-a-service.     Studien har syftat till att skapa förståelse för vad som påverkar mjukvaruföretags val av intäktsströmmar. Detta har betraktats utifrån ett affärsmodellsperspektiv med hjälp av verktyget Business Model Canvas.   En kvalitativ små-N-studie har genomförts. Empiri har samlats in genom att utföra fem intervjuer med olika företag inom mjukvarubranschen som levererar mjukvara enligt software-as-a-service. En kvalitativ innehållsanalys i kombination med ramverket Business Model Canvas har använts för att analysera insamlad empiri. Studien resulterade i ett flertal faktorer som påverkar företags val av intäktsströmmar. Dessa är:  Mjukvarans komplexitet, varumärket, behov av återkommande intäkter, leverans, kundernas inflytande, förväntat användarmönster, marknadsacceptanssamtlagar och regleringar.Vissa av de identifierade faktorerna bekräftar upptäckter som gjorts i tidigare forskning medan andra faktorer, utifrån vår kännedom, tillför ny kunskap inom området. Analysen av de identifierade faktorernas inverkan på affärsmodellen med hjälp av Business Model Canvas visade att det fanns en komplex koppling mellan faktorerna och affärsmodellens byggstenar. Varje identifierad faktor kan ha en direkt inverkan på en eller flera byggstenar i affärsmodellen. Detta tyder på att valet av intäktsströmmar för mjukvara är en komplicerad process och att valet bör baseras utifrån affärsmodellens övriga byggstenar. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)