Lagen om kassaregister : Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Sammanfattning:

Titel: Lagen om kassaregister – Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle?

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi

 

Författare: Therese Pedersen och Bilgen Soysüren

 

Handledare: MarkkuPenttinen

 

Datum: Juni 2010

 

Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om lagen om kassaregister, eftersom det är en ny lag vill vi undersöka vad den kommer att ge för konsekvenser på företagsnivå just i restaurangbranschen. Vilka kostnader kommer det medföra med den nya lagen och kommer lagen att innebära att konkurrensen inom restaurangbranschen kommer att minska? Vi kartlägger även situationen med kassaregisterlagstiftningen internationellt. Detta genom att samla in åsikter från restaurangägare samt en representant från Skatteverket.

 

Metod: För att besvara uppsatsens syfte har vi använt oss av kvalitativ metod genom intervjuer med åtta restaurangägare i Gävle och en skatterevisor på Skatteverkets kontor i Gävle. Vi har även haft telefonintervjuer med några personer från Skatteverkets huvudkontor i Stockholm, detta har legat till grund för vår analys i uppsatsen. Den kvantitativa metoden har bestått av statistiskt material från bland annat Skatteverkets hemsida och föreskrifter, Sveriges Hotell & Restaurang företagare (SHR), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Retriever.

 

Resultat och slutsats: Den slutsatsen vi kan dra utifrån vår empiriska undersökning är att samtliga av våra respondenter tror och hoppas på att lagen om kassaregister kommer att förhindra skattefusk, Skatteverket tror sig kunna förutspå att restaurangerna kommer att öka sin omsättning så stort att det kommer att genererar i 13-15 miljarder kronor i skatteintäkter och att lagen kommer att förhindra den illojal konkurrens i restaurangbranscherna. Det vi även kan se är att alla är i stort sett positivt inställda till den nya lagstiftningen, dock finns det vissa aspekter som de ställer sig tveksamma till. Såsom att den nya lagen har medfört stora kostnader för restaurangägarna och fortsättningsvis att torg- och marknadshandel är ett undantag i lagen tycker många respondenter är orättvist.

 

Förslag till fortsatt forskning: Det skulle vara intressant och se hur läget ser ut inom restaurangbranschen om ett par år för att se vilket resultat lagen medförde i form av konkurrensneutralitet, har denna lag bidragit till sanering av oseriösa i branschen? En annan aspekt kan vara att undersöka hur omsättningen och lönsamheten har förändrats inom restaurangbranschen och om det har lett till ökade skatteintäkter. Man skulle kunna utföra samma studie på någon annan kontantbransch och se vad man får för åsikter kring lagen samt se hur dem har drabbats.

 

Uppsatsens bidrag: Uppsatsen avser att bidra till att uppmärksamma hur restaurangägarna upplever förändringen i och med den nya lagen om kassaregister och hur effekterna har sett ut dem första månaderna efter införandet av lagen samt dem företagsekonomiska konsekvenser.

 

Nyckelord: Lagen om kassaregister, Kontantbranschen, Restaurangbranschen, Konkurrens

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)