Sökning: "Bilgen Soysüren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Bilgen Soysüren.

  1. 1. Lagen om kassaregister : Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle?

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

    Författare :Therese Pedersen; Bilgen Soysüren; [2010]
    Nyckelord :The law on cash registers; Cash industry; Restaurant industry; Competition; Lagen om kassaregister; Kontantbranschen; Restaurangbranschen; Konkurrens;

    Sammanfattning : Titel: Lagen om kassaregister – Konkurrens på samma villkor inom restaurangbranschen i Gävle? Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi Författare: Therese Pedersen och Bilgen Soysüren Handledare: MarkkuPenttinen Datum: Juni 2010 Syfte: Syftet med vår uppsats är att få en djupare kunskap om lagen om kassaregister, eftersom det är en ny lag vill vi undersöka vad den kommer att ge för konsekvenser på företagsnivå just i restaurangbranschen. Vilka kostnader kommer det medföra med den nya lagen och kommer lagen att innebära att konkurrensen inom restaurangbranschen kommer att minska? Vi kartlägger även situationen med kassaregisterlagstiftningen internationellt. LÄS MER