Barns identitetsarbete i olika utbildningskontexter

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Precis som alla andra frågar sig även barn vilka de är och hur de skall bli den de vill vara. Deras identitetsarbete formas i skolan, fritidshemmet och andra utbildningskontexter i och med att platser där de spenderar mycket av sin tid. I denna litteraturöversikt kopplas identitetsarbete samman med olika utbildningskontexter. Detta görs i syfte att undersöka hur forskarna konceptualiserar barns identitetsarbete i en utbildningskontext i empirisk forskning. På så sätt hoppas vi kunna bidra med kunskap om och diskutera vilka implikationer det får för lärares arbete med att möjliggöra barns identitetsarbete i fritidshem. Första forskningsfrågan i den här litteraturöversikten är ‘Hur konceptualiserar forskare barns identitetsarbete i de empiriska studierna?’ och den andra forskningsfrågan är ‘Vilken betydelse tillskrivs lärare i relation till barns identitetsarbete?’. Genom en tematisk analys har vi formulerat några övergripande teman för de olika forskningsfrågorna. Den första frågan, som kopplar an till hur identitetsarbetet konceptualiseras i forskning, resulterade i tre teman; akademisk identitet, individuell identitet och intersektionalitet och identitet. Den andra frågan, som behandlar lärares vikt vid identitetsarbetet resulterade i temana läraren, undervisningens innehåll samt noterade några artiklar med dubbelt fokus eller avsaknad av fokus för den här frågan. Diskussionen tar upp hur fritidshemmet kan arbeta med naturvetenskaplig identitet som var ett stort område i den inkluderade forskningen samt upptäckten att många av artiklarna fokuserade mer på undervisningens innehåll än lärarens roll. Avslutningsvis ger vi förslag på synsätt och undervisningsmoment som kan användas i en fritidshemskontext och konstaterar att detta är ett område som behöver beforskas ytterligare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)