2 MINUTER FÖR KONSTRUKTION En diskursanalytisk studie av hur ishockeyspelare konstrueras som subjekt och fostras i relation till utvisningar

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Sammanfattning: Syfte: Studien syftar till att studera hur ishockeyspelare konstrueras som subjekt och fostras i relation till utvisningar.Teori: Socialkonstruktivism vilket beskriver den process inom vilken människan tar del av vanor och värderingar som är rådande inom de kontexter hon verkar och skapar sin verklighet genom språket har använts som teoretisk utgångspunkt i arbetet tillsammans med diskursteori vilken beskriver hur människan skapar sig själv och sin verklighet där subjekt, subjektsposition samt subjektifiering är centrala begrepp.Metod: Fokusgrupper genomfördes med 6 st ishockeyspelare från ett J18-lag för pojkar, där varje fokusgrupp bestod av tre spelare. Vid intervjuerna med fokusgrupperna användes stimulusmaterial, dels stillbilder från tre olika videos av utvisningssituationer från tre olika ishockeymatcher samt information kring utvisningsstatistik för två ishockeyspelare i SHL (Svenska Hockeyligan). Det empiriska materialet från fokusgrupperna analyserades sedan genom en diskursanalys.Resultat: Denna studie synliggör hur ishockeyspelare konstrueras i relation till varandra och utifrån sina erfarenheter av utvisningar. Det sker en växelverkan mellan den roll en spelare innehar och hur denne i sin tur agerar och det är i denna växelverkan som subjekten konstrueras, reproduceras och fostras. Den aggressiva och fysiska spelaren är aggressiv och fysisk för att denne ofta får utvisningar likaväl som samma spelare ofta får utvisningar för att denne är en fysisk och aggressiv spelare. I relation till den fysiska och aggressiva spelaren konstrueras den andra spelaren, finliraren, vars uppgifter är att göra mål istället för att ta på sig utvisningar. Det är i talet om spelaren som konstruktionen sker och ishockeyspelare är således en produkt av den sociala kontext inom vilken de verkar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)