Organisatorisk readiness i organisationsförändring : En fallstudie på ett detaljhandelsföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Organisationer förändrar sin verksamhet för att kunna fortsätta vara konkurrenskraftiga, dock visar forskning på att fler än hälften av alla organisationsförändringar misslyckas. Forskare menar att det är inför en organisationsförändring som en stor del av grunden läggs för en lyckad förändring och ett begrepp som myntats i samband med detta är readiness. Denna uppsats har som syfte att undersöka graden av organisatorisk readiness i en organisation inför en organisationsförändring. Kvalitativa intervjuer med anställda har genomförts som grund för datainsamlingen. Studien har visat att fallföretaget inte arbetat aktivt med readiness, och att flera respondenter ansåg att de saknat bland annat tillräcklig kunskap och förståelse för organisationsförändringen. Detta ledde till att förändringen inte riktigt satte sig och det var flera anställda som ansåg att det var för mycket att göra under en period. Hade företaget arbetat aktivt med readiness och förberett sina anställda hade en smidigare förändring kunnat vara möjlig.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)