Kooperativt lärande som inlärningsmetod för att öka elevers motivation i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Sammanfattning: Utifrån våra egna erfarenheter under verksamhetsförlagd utbildning (VFU) märkte vi attarbetssätt och arbetsformer spelar en viktig roll för att skapa motivation hos eleverna. Vårtintresse fångades av de metoderna som vilar på samspelet mellan eleverna. Bland de olikaarbetsmetoder vi såg under VFU, blev vi inspirerade av kooperativt lärande. De positivaerfarenheterna av detta arbetssätt är grunden till denna kunskapsöversikt.Huvudsyftet med kunskapsöversikten är att undersöka hur kooperativt lärande definieras samtproblematiseras och om metoden påverkar elevernas motivation till att lära sig matematik och iså fall på vilket sätt. Genom att undersöka faktorerna bakom kooperativt lärande kommer vi attfå en större förståelse för hur metoden påverkar elevernas motivation inom ämnet matematik.Utifrån huvudsyftet formulerades tre frågeställningar: Vad är kooperativt lärande? Hur kanlärarna använda sig av kooperativt lärande på ett framgångsrikt sätt i ämnet matematik? Hur kanelevernas motivation till matematik påverkas genom kooperativt lärande?Vi använde oss av befintlig forskning och undersökte fyra databaser på engelska och svenska. Vifann 17 artiklar som på ett eller annat sätt undersökte kooperativt lärande i förhållande tillmotivation och matematik.Vi fann att kooperativt lärande har en positiv påverkan på elevers motivation och kan leda till attderas prestationer förbättras. Om läraren lyckas skapa ett välfungerande kooperativt lärande ärdet inte bara prestationen och motivationen som höjs utan då höjs också elevernassjälvförtroende och samarbetsförmåga. Detta gör metoden också mer effektiv än traditionellundervisning när det kommer till att öka elevernas prestationer. Det vi förstår från vårkunskapsöversikt är att motivation påverkas genom kooperativt lärande för att eleverna har maktöver sitt eget lärande och kan påverka sin prestation i skolan. Det återstår att forska vidare påvilken effekt kooperativt lärande har på matematik och undersöka hur motivationen ochprestationen påverkas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)