Samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning - Metoder som ökar samarbetes kvalitet ur lågstadielärares perspektiv

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Denna kvalitativa fallstudie ett examensarbete i slutet av grundskollärarprogrammet F-3. Studiens idé och struktur är inspirerad av en liknande forskning av Staples (2008). Studien handlar om metoder som lågstadielärare anser ökar kvaliteten på samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning. Kopplat till detta efterfrågar studiens frågeställningar vilka arbetsmetoder som enligt lågstadielärare ökar kvaliteten av ett samarbete i en algebralektion och vilka faktorer som påverka detta val. Detta område är relevant därför att matematik, speciellt algebra, används frekvent i människors vardagsliv. En kombination av individuellt- och samarbete i undervisningen leder till en utveckling av elevers förmåga att använda matematik i vardagliga sociala sammanhang. Eftersom individuellt arbete är mer frekvent är det relevant att genomföra en kvalitativ undersökning för att utforska hur användningen av samarbete i matematik kan ökas. Studien utgår från årskurs tre lärares lektionsplaneringar. Dessa är grundade i algebraiska läroboksuppgifter. Efter att lärarnas anteckningar insamlades genomfördes individuella, semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna sammanställdes med sex lärare från svenska skolor. Intervjuerna transkriberades och analyserades, kopplat till lektionsplaneringarna, i en deduktiv temananalys. De teman som framhävdes i temananalysen är undervisningens struktur, positiv arbetsmiljö och den praktiska undervisningsmiljön. De viktigaste resultaten är att lärarna i studien anser att samarbetets kvalitet ökas genom att inleda ett positivt arbetsklimat redan i årskurs ett. I fokus står skapandet av trygghet, tillhörighet och respekt. Förutom lärarens roll som en kommunikativ förebild är dessutom lärarens ansvar att lägga fram sociala normer väsentligt. Lika viktigt är elevernas eget ansvar att upprätthålla ett positivt arbetsklimat. Detta görs genom att visa engagemang i sitt eget och andras lärande, delaktighet och inkludering. För att öka samarbetets kvalitet krävs det även en samarbetsinbjudande arbetsmiljö och lärarens val av processinriktade uppgifter och stödinsatser. Hur elever delas in i grupper spelar slutligen också en central roll.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)