Sökning: "Karolina Esst"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Karolina Esst.

  1. 1. Samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning - Metoder som ökar samarbetes kvalitet ur lågstadielärares perspektiv

    Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

    Författare :Karolina Esst; [2021-07-08]
    Nyckelord :Lågstadiet; matematik; samarbete; algebra; undervisningens struktur; positiv arbetsmiljö; praktisk undervisningsmiljö;

    Sammanfattning : Denna kvalitativa fallstudie ett examensarbete i slutet av grundskollärarprogrammet F-3. Studiens idé och struktur är inspirerad av en liknande forskning av Staples (2008). Studien handlar om metoder som lågstadielärare anser ökar kvaliteten på samarbete i en algebra-inriktad matematikundervisning. LÄS MER