De små språken i det lilla språkets skola. En studie om hur minoritetsspråken framställs i läroböcker för svenska 2

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Engla Stenberg; [2019]

Nyckelord: Minoritetsspråk; Läromedel; Läromedelsanalys;

Sammanfattning: År 2000 blev finska, meänkieli, samiska, romani chib och jiddisch Sveriges officiella minoritetsspråk och det har sedan dess varit en del av den kunskap som eleverna ska få från skolan. Syftet med denna uppsats är att undersöka fyra olika läroböcker i svenska 2 med avseende på hur stor plats minoritetsspråken får i dessa böcker samt vad böckerna ger för information om minoritetsspråkens kultur, historia, religion och historia. Det undersökta materialet består av fyra läromedel som kom ut efter 2011. Den teori jag använt mig av är Hellspongs (2001) ideologikritiska analys. Resultatet visar att minoritetsspråken får en mycket liten del i läroboken, samt att den information som ges inte är tillräcklig vad gället minoritetsspråkens kultur, historia, religion och historia.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)