Formativ bedömning i matematik

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med studien är att undersöka hur några lärare arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Frågeställningen som studien besvarar är “Vilka strategier använder grundskollärare när de arbetar med formativ bedömning i en matematikundervisning?”. Studien har tagit sin form utifrån Wiliam (2007) och hans fem nyckelstrategier som visar på hur ett formativt bedömningsarbete kan se ut. Frågeställningen har besvarats genom att kvalitativa in-tervjuer har genomförts med sex stycken verksamma, utbildade matematiklärare. Materialet samlades in genom inspelning och transkriberades för vidare analys. Resultatet visar att samt-liga av de intervjuade lärarna arbetar med formativ bedömning i sin matematikundervisning. Resultatet visar även att de fem nyckelstrategierna används i ett formativt bedömningssyfte, dock vissa mer än andra. Vidare visar resultatet att lärarna endast använder de fem nyckelstra-tegierna; Att delge lärandemål och framgångskriterier, anpassning av undervisning utifrån elevers kunskaper, återkoppling, kamratbedömning och självbedömning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)