Livmodermorfologi hos tik i relation till klinisk data

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Sammanfattning: Pyometra och cystisk endometriehyperplasi är två vanligt förekommande patologiska tillstånd i livmodern som främst drabbar medelålders till äldre, okastrerade tikar. Pyometra utvecklas ofta till en systemisk sjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och har i vissa fall dödlig utgång medan CEH främst anses vara en subklinisk sjukdom ej associerad med inflammation. Peritonit är den vanligaste komplikationen vid pyometra vilken leder till ökad mortalitet hos tikarna som drabbas. Denna retrospektiva studie syftar till att kartlägga den histologiska morfologin vid pyometra och CEH. Förekomst av tecken på peritonit, grad av inflammation och grad av CEH studerades och samband mellan dessa fynd undersöktes. Vidare undersökte studien om det fanns någon korrelation mellan de histologiska fynden och viss utvald klinisk data (kroppstemperatur, leukocytpartikelkoncentration (LPK), C-reaktivt protein (CRP) samt bakteriemi). Enligt författarens kännedom har ingen tidigare histologisk studie undersökt förekomsten av peritonit hos tikar med pyometra. Resultaten av denna studie visade att förekomst av histologiska tecken på peritonit kunde observeras hos 59 % av tikarna som diagnostiserats med pyometra vilket är en mycket högre andel än vad som rapporterats i kliniska studier. Vidare kunde denna studie påvisa att tikar med tecken på peritonit hade högre blodkoncentrationer av CRP och LPK än tikar utan tecken på peritonit. I studien påvisades också att CRP och LPK hos tikar med pyometra kan korreleras till allvarlighetsgraden av en livmoderinflammation och att det verkar finnas ett samband mellan grad av inflammation i endometriet och grad av CEH. Kliniskt innebär dessa fynd att CRP och LPK kan vara möjliga markörer för tidig detektion av peritonit hos tikar med pyometra och på så vis öka förutsättningen för att adekvat behandling sätts in i ett tidigt skede vilket i sin tur skulle kunna öka överlevnaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)