Förskolegården, ett pågående projekt

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö högskola/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Studiens syfte är att inspirera förskolor till att arbeta med utformningen av utemiljön på förskolegården. Vidare syftar studien till att väcka intresse hos pedagoger för utemiljöns betydelse för barns utveckling, lek och lärande. Vi har genomfört en fallstudie, där en specifik förskola har undersökts. Det empiriska materialet har vi samlat in via enskilda intervjuer med fyra pedagoger som sitter med i förskolans utemiljögrupp. Vi har även tittat på de riktlinjer som förskolan har att förhålla sig till i arbetet med utformningen av förskolegården. Vi har analyserat vårt empiriska material utifrån ett Sociokulturellt perspektiv samt utifrån tidigare forskning. Resultatet av studien visar att pedagogerna har ett intresse och engagemang för att arbeta med utformningen av förskolans gård. Det visar även att de har ett positivt förhållningssätt gentemot utevistelser på gården och ser det som ytterligare ett lärtillfälle för barnen. Det framkom även att pedagogerna strävar efter att få barnen allt mer delaktiga i förändringar som sker på gården, både genom att lyssna in deras intressen men också genom att låta dem delta i förändringar. Resultatet visar även att pedagogerna vill satsa ännu mer på arbetet med förskolans gård och därav har en önskan om mer avsatt tid för detta. Det har inte framkommit någon upplevt konflikt kring deras utemiljö, säkerhet och lek. Däremot så har förskolan en del riktlinjer att förhålla sig till vid planering och utformning av gården. Slutsatserna visar bland annat att pedagogernas intresse och förhållningssätt kan påverka hur man arbetar med förskolegårdens utformning och därmed även vilka möjligheter som ges för att främja lek, lärande och utveckling.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)