Den opålitliga berättaren : Narrativ analys av Dr. Jekyll och Mr. Hyde

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för film och litteratur (IFL)

Sammanfattning: Uppsatsens syfte är att göra en berättarteknisk analys av olika konflikter i Dr. Jekyll and Mr. Hyde av Robert L. Stevenson. De konflikter som undersöks är bland annat om Dr. Jekyll är en opålitlig berättare och vilka etiska funderingar detta kan väcka kring den klassiska hjälterollen som vanligtvis finns i berättelser. Den narratologiska analysen utgår från Gérard Genettes teorier om berättarteknik. Metoden utgår från Greimas aktantmodell och är grundad på textanalys. Tidigare forskning har undersökt hur identitet delvis kan skapas genom narrativ/berättande. Tidigare forskning har även ifrågasatt Dr. Jekylls roll som hjälte och visat på att han inte är en god person trots att doktorn försöker framställa sig som oskyldig genom sitt narrativ. Resultatet av analysen har visat att det finns perspektivbyten som är avgörande för tolkningen av Dr. Jekylls roll som antingen protagonist eller antagonist. Resultatet har också visat att Dr. Jekyll inte är en pålitlig berättare, då han undanhåller information. Jekylls motsägelsefulla narrativ avslöjar slutligen hans sanna karaktär som antagonist och som offer för sin egen ondska.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)