Sexualitet, Samtycke & Relationer

Detta är en L3-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

Sammanfattning: I den svenska skolan ges undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer (SSR) under både högstadiet och i gymnasiet. På skolan där undersökningen genomfördes har eleverna haft SSR-undervisning i årskurs 8 på högstadiet och på skolan ges SSR-undervisningen först i årskurs 3. Denna undervisning kan verka tillräcklig för många men på en gymnasieskola i södra Sverige finns det några ungdomar som tycker annorlunda. I och med att kunskapsområdet innefattar aspekter som många tycker är jobbiga att prata om kan det vara tabu för vissa, men det är också centralt i människans liv. Detta gör att det är ett område som borde tas upp mer under skolgången. Detta arbete undersöker vilka uppfattningar några ungdomar på en gymnasieskola har om undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer som ges under skolgången. Denna undersökning genomfördes med hjälp av intervjuer tillsammans med 8 elever. Eleverna som genomförde intervjuerna var uppdelade i fyra olika grupper där det var två elever i varje grupp. Resultatet i denna undersökning visade att elevgruppen på gymnasieskolan tyckte att undervisningen i sexualitet, samtycke och relationer inte är fullt tillräcklig. Eleverna hade alltså velat ha en mer omfattande undervisning i SSR. Eleverna vill generellt ha mer undervisning i SSR eftersom de inte tycker att undervisningen är tillräcklig. Exempelvis vill eleverna ha mer undervisning i pornografi och normer eftersom de inte tycker att detta har varit prioriterat i undervisningen som de blivit tilldelade. Dock stämde inte alla elevernas uppfattningar om undervisningen överens, en elev tyckte att undervisningen var bra som den var. Efter detta genomfördes en tematisk analys på resultaten i förhållande till en del av styrdokumenten, det centrala innehållet. Elevernas uppfattningar om undervisningen jämfördes med det egentliga centrala innehållet och förslag på förbättringar framfördes. Skolverket har nyligen uppdaterat sina styrdokument, men denna uppsats kommer inte lägga en större vikt på revideringarna, dock kommer delar som är intressanta för uppsatsen nämnas.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)