Ambulanssjuksköterskans förmåga att identifiera en patient med sepsis prehospitalt : En kvantitativ journalgranskningsstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Sepsis är ett vanligt förekommande sjukdomstillstånd vilket, utan korrekt och adekvat behandling, kan utvecklas till svår sepsis och septisk chock med högre mortalitet som följd. Som ambulanssjuksköterska är det viktigt att i tidigt skede diagnostisera och förmedla misstanke om detta tillstånd. Syfte: Syftet är att beskriva patientkarakteristika samt undersöka ambulanssjuksköterskans förmåga att identifiera, bedöma och prioritera de patienter som vårdats i ambulans och fått slutdiagnosen sepsis. Metod: Studien är en kvantitativ, retrospektiv observationsstudie med journalgranskning som datakälla. Den inkluderade populationen är samtliga patienter som blivit inskrivna på ett länssjukhus i sydvästra Sverige med slutdiagnos sepsis under perioden 1 januari 2016 till 31 december 2016 och som vårdats i ambulans i samband med vårdtillfället. Resultat: Totalt 580 patienter vårdades på det aktuella sjukhuset med slutdiagnos sepsis under den angivna tidsperioden. Av dessa vårdades 60,9% i ambulans till sjukhuset (n=353) och inkluderades i studien. Patientens tillstånd bedömdes som sepsis i 36.3% av fallen (n=128). Patienter där ambulanssjuksköterskan bedömt tillståndet som sepsis erhåller i större utsträckning behandling och prioriteras högre. Inga signifikanta skillnader avseende strukturerad bedömning och anamnesinhämtning kunde identifieras. Slutsats: Träffsäkerheten hos ambulanssjuksköterskan att identifiera tillståndet sepsis är relativt hög, men utrymme för förbättring föreligger. De identifierade patienterna hade högre andningsfrekvens, temperatur och de patienter som ambulanssjuksköterskan har bedömt som sepsis prioriteras högre och erhåller behandling i större utsträckning. Resultatet visar även att det inte finns några skillnader avseende ambulanssjuksköterskans första bedömning, anamnesinhämtning och strukturerad bedömning. Mer forskning, utbildning och standardiserade beslutsstöd skulle kunna öka andelen patienter där en sepsis identifieras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)