Hur kvinnor med vulvodyni upplever bemötandet inom vården : En litteraturstudie

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Vulvodyni är en sjukdom i underlivet som påverkar kvinnan fysiskt och psykiskt. Även livskvalitén påverkas. Sjukdomen är svår att diagnostisera relaterat till symtomen vilket påverkar kvinnans kontakt med sjukvården. Syfte: Att beskriva hur kvinnor med vulvodyni upplevde bemötandet inom vården. Metod: En litteraturstudie med kvalitativ design utfördes. Analysarbetet baserades på kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Resultatet presenterades i tre slutkategorier: Att uppleva sig som mindre värd i vårdmötet, Bli bemött som en individ, inte som ett symtom och Hur vårdpersonalens kunskap om vulvodyni har betydelse för kvinnan. Resultatet visade att kvinnor upplevde sig misstrodda, stigmatiserade, inte blev tagna på allvar och inte blev behandlade som en individ. Vårdpersonalens kunskap var bristande. Slutsats: Kvinnor med vulvodyni upplevde ett sämre bemötande från vården vilket bidrog till ett ökat lidande. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)