Påverkan av spelreklam och internetspelande på konsumenter i en digitaliserad marknad : En deduktiv studie om konsumenters uppfattning av den förändrade spelmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Författare: Simon Carlhammar; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Marknaden för spel om pengar har förändrats kraftigt de senaste åren som följd avdigitalisering av branschen. Detta har tillfört nya möjligheter för spelbolag att marknadsförasig samt att erbjuda en lättillgänglig och användarvänlig tjänst för konsumenter vilket har letttill ökade bekymmer angående problemspelande där marknadsföringen i synnerhet harhamnat i fokus. Genom att studera tidigare forskning inom ämnet samt hänvisa till teorier inommarknadskanaler, push- och pullstrategi, individanpassad marknadsföring och CRM,anonymitet och stämplingsteori, The Tricomponent Attribute model och Attitude TowardsThe Ad model har jag lagt grunden för kvantitativa- och kvalitativa undersökningar som jaghar utfört för att bidra till debatten. Resultatet av min studie visar att konsumenter som spelar på internet tenderar att spela oftare,om högre summor pengar och löper högre risk för att utveckla ett spelberoende än de somspelar hos ombud. Detta beror delvis på de ökade möjligheter onlinespelande ger spelbolagenatt marknadsföra sig och även andra faktorer som anonymitet och tillgänglighet. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)