På spaning efter delaktighet. Hur några elever i läs- och skrivsvårigheter upplever möjlighet till delaktighet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Studiens syfte är att få en fördjupad förståelse för hur elever i läs- och skrivsvårigheter erfar och upplever sin egen delaktighet när det gäller den egna läs- och skrivutvecklingen. Till vår hjälp har vi följande frågeställningar:• I vilken mån har eleverna känt sig delaktiga i beslut som rör sin läs- och skrivutveckling och hur upplever eleverna de beslut som fattas?• Hur upplever eleverna den hjälp de har fått inom klassens ram och eventuella extra insatser?• Vilka önskningar har eleverna gällande sin läs- och skrivundervisning? Utifrån en livsvärldsfenomenologisk ansats har vi försökt få en förståelse för hur yngre elever upplever delaktighet. Det innebär att det varit intressant att ta del av var och en av dessa elevers livsvärld och lyssna till deras unika berättelser och upplevelser. Empirin har samlats in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer. Det har inneburit att det funnits en intervjuguide med förslag på frågor, men stor vikt har lagts vid att följa upp svaren med passande följdfrågor.Resultatet visar att det är få av dessa elever som känt sig delaktiga i de beslut som rört sin läs- och skrivutveckling. Trots detta är de överlag mycket nöjda med det stöd de får av speciallärare eller specialpedagog och många uttrycker också att de är nöjda med den hjälp de får i klassrummet. Eleverna har ibland haft blandade känslor kring de beslut som tagits, men har accepterat dessa beslut, eftersom de litar på sina lärare och att lärarna vet vad som är bäst för dem. Flera av eleverna upplever att de behöver vänta på hjälp och att det är jobbigt. Några avstår till och med från att be om hjälp för att det tar så lång tid. Ett sätt att komma runt problemet med all väntan är att samarbeta med en klasskompis. Att jobba tillsammans med någon annan gör arbetet roligare och man kan hjälpa varandra, enligt några av eleverna. Ett önskemål är att jobba mer tillsammans med andra, ett annat är att det ska vara lugnt och tyst på lektionerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)