REKTORERS UPPLEVELSER AV BESLUTSFATTANDE

Detta är en Master-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte:Arbetets övergripande syfte är att utifrån en deskriptiv fenomenologisk forsknings-ansats beskriva hur rektorer på olika grundskolor upplever sitt beslutsfattande. Basen för studien kan också beskrivas med följande grundläggande frågeställningar är 1) Hur beskriver rektorer sina upplevelser av att fatta beslut? 2) Vilka innebörder karakteriserar upplevelsen av att fatta beslut i skolan?Teori:Den teoretiska grunden utgörs av Edmund Husserls klassiska fenomenologi. Husserls upprop att ”gå till sakerna själv” innebär att vända sig till människor och deras erfarenheter i mötet med världen för att förstå innebörden i olika fenomen.Metod:Deskriptiv fenomenologi används som empirisk forskningsansats. Empiriska data i form av beskrivningar från fem rektorer i olika grundskolor analyseras och bearbetas utifrån Amedeo Giorgis (2009) analysmetod.Resultat:Studiens resultat visar att rektorers upplevelser av beslut innehåller åtta konstituenter som tillsammans utgör det huvudsakliga beslutsfenomenets essens. Essensen i rektorers upplevelse av beslut består av en variation av upplevelser som kan kopplas till: 1) ett autonomt och brett beslutsutrymme; 2) koordinerat växelspel; 3) samförståndsvilja; 4) situationsbetingade påfrestningar och slitage; 5) avlastningssamtal; 6) beslutstrygghet; 7) rektorsfunktionens interrelaterade roller; 8) beslutsmedvetenhet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)