Tack för att du vågade göra det många av oss fantiserat om - En netnografisk studie om hur skolattentat diskuteras på Flashback

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Studiens syfte är att analysera rättfärdigande och fördömande av skolattentat på internetplattformen Flashback. För att ytterligare komma åt rättfärdigande breddas fokuset även till hur tillvägagångsätt och strategier för att begå skolattentat ”lärs ut” på Flashback. Studien är viktig för att den i förlängningen skulle kunna bidra med identifiering av potentiella gärningspersoner och därmed bidra till det brottspreventiva arbetet i samhället. Följande frågeställningar undersöks: Vilka rättfärdiganden kommer till uttryck i diskussionstrådar på Flashback? Vilka fördömanden kommer till uttryck i diskussionstrådar på Flashback? Hur uttrycks ”utlärandet” av tillvägagångssätt, strategier och metoder för ett genomförande av skolattentat på Flashback? Metod och material: Arbetet är en netnografisk studie där fyra diskussionstrådar från Flashback som behandlar skolattacker inhämtats, kodats och analyserats utifrån principerna för en kvalitativ textanalys. Huvudresultat: Både rättfärdigande och fördömande av skolattentat förkommer på tre olika nivåer på Flashback: från sympatier och stöttning till hejarop för rättfärdigande och från avståndstagare och starkt ogillande till avsky för fördömande. Tillvägagångssätt, strategier och metoder för att begå skolattentat ”lärs” även ut användare emellan, vilket kan ses som en typ av rättfärdigande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)