Delad framgång är dubbel framgång! Varför når inte fler kvinnor till toppositioner i det jämställda Sverige?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syfte: Syftet med uppsatsen är att skapa bättre förståelse för varför det finns så få kvinnor på toppositioner i det svenska näringslivet. Vidare syftar uppsatsen ge exempel på praktiska åtgärder som framkommit genom analys av empiri samt rekommendationer från intervjupersonerna. Metod: Studien genomfördes i form av en kvalitativ undersökning med ostrukturerade intervjuer och hade som syfte att få fram attityder och berättelser kring det undersökta ämne på ett så öppet sätt som möjligt. Empiri: Undersökningen utfördes med representanter från 8 olika företag med över 50 anställda med lokalt- eller huvudkontor i Södra Sverige. Samtliga intervjupersoner hade en chefsposition och ibland även HR- ansvar på företaget. Resultat: Resultatet av undersökningen blev en analys och en sammanställning av hinder, råd och åtgärder som fanns presenterade i tidigare forskning och som framkom under intervjuerna. Några av hindren är homosocialitet, glastak, förhållandena mellan familj och karriär, kvinnliga osynligheten och mansnormen. Exempel på råd och åtgärder är ny familjestruktur, bättre självförtroende, nätverkande, uppmärksammande av förebilder och uppmuntran. Vi hoppas att näringslivet och de ambitiösa kvinnor som är intresserade av att göra karriär finner vår uppsats nyttig i strävan mot framgång.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)