Är individanpassad marknadsföring uppskattat eller skrämmande? : En kvantitativ studie om individanpassad marknadsföring på Instagram kopplat till den personliga integriteten och köpprocessen.

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Individanpassad marknadsföring har blivit en alltmer vanligare marknadsföringsmetod för företag, genom att samla in information om konsumenter via cookies, skräddarsyr företag annonser på individnivå. Marknadsföringsmetoden har blivit ett omdebatterat ämne på senare tid, huruvida den personliga datainsamlingen är rätt eller fel. Uppsatsens syfte är att undersöka svenska konsumenters inställning till individanpassad marknadsföring på Instagram och om konsumenters inställning till personlig integritet påverkar deras attityd till individanpassad marknadsföring. Vidare avser uppsatsen att undersöka om konsumenternas inställning påverkas olika beroende på var de befinner sig i köpprocessen. Syftet besvarades med hjälp av tre utformade frågeställningar och uppsatsen utgick från en deduktiv ansats med en kvantitativ metod. Den empiriska data samlades in med hjälp av en enkätundersökning där 324 respondenter deltog, den insamlade data analyserades sedan med hjälp av statistikprogrammet SPSS. I slutsatsen redovisas studiens resultat som visar att svenska konsumenter upplever individanpassad marknadsföring på olika sätt, där övervägande del uppskattar marknadsföringsmetoden. Resultatet visar att den yngre generationen uppskattar den individanpassade marknadsföringen mer än den äldre generationen. Vidare visar resultatet att personlig integritet på Instagram upplevs olika samtidigt som majoriteten tycker att det är viktigt oavsett inställning till individanpassad marknadsföring. Avslutningsvis visar resultatet att konsumenters inställning påverkas av var i köpprocessen de befinner sig. Konsumenterna var mer positiva till den personliga marknadsföringen innan och under ett köp och majoriteten av konsumenterna upplevde annonserna som irriterande och ointressanta när annonserna dök upp efter ett köp. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)