Det obekväma samtalet : Sjuksköterskans upplevelse av att tala om sexuell hälsa

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Den sexuella hälsan är en stor del av patientens livskvalitet och en viktig aspekt i det holistiska synsättet. Många sjukdomar och behandlingar kan ge upphov till sexuell dysfunktion. Studier visar att det finns ett samtalsbehov hos patienter gällande den sexuella hälsan. Trots behovet pekar studier på att ämnet inte lyfts av sjuksköterskan i den mån det behövs.Syfte: Syftet var att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att kommunicera med patienter om sexuell hälsa, samt vilka förutsättningar och barriärer som påverkade samtalet.Metod: En systematisk litteraturstudie med tolv vetenskapliga artiklar. Sökningarna genomfördes i Cinahl och Pubmed.Resultat: Resultatet består av fyra områden: kompetens, attityder, demografiska förhållanden och organisatoriska förhållanden. Sjuksköterskan var medveten om vilken effekt sjukdomen/behandlingen hade på patientens sexuella hälsa, men kände inte att hon hade rätt kompetens för att rådgöra patienten. Många sjuksköterskor ansåg att mer utbildning behövdes för att lyfta ämnet. Sexuell hälsa var tabubelagt och obekvämt att tala om. Organisatoriska brister gjorde att den sexuella hälsan inte fick det utrymme som var önskvärt.Diskussion: Det behövs mer utbildning, tydligare ansvarsfördelning på arbetsplatsen och ökad användning av samtalsmodeller. Sjuksköterskan behöver bryta de tabun som finns kring samtal om sexuell hälsa.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)