Sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön under pandemierna Influensa A och Covid-19

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: När smittsamma sjukdomar sprider sig över hela världen definieras detta fenomen som en pandemi. Det leder till en ökad arbetsbelastning för sjuksköterskor då fler individer kräver sjukvård. Syfte: Studiens syfte är att beskriva sjuksköterskans upplevelser av arbetsmiljön under pandemier. Metod: En icke-systematisk litteraturstudie som inkluderar nio vetenskapliga artiklar, varav tre kvalitativa, fem kvantitativa och en artikel med mixed-method. Artiklarna har analyserats genom integrerad analys. Resultat: Fyra huvudkategorier identifierades; Skyddsutrustning, Den mentala hälsan, Motivation och Kunskapsbehov. Slutsats: Pandemier har påverkat tillgången av skyddsutrustning. Bristande tillgång på skyddsutrustning har lett till en negativ påverkan på den mentala hälsan och minskat motivationen till arbete hos sjuksköterskor. Det fanns även en önskan hos sjuksköterskor om ökad kunskap i förebyggande syfte inför kommande pandemier.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)