ESG-betyg och företagsvärdering : En studie om ESGs påverkan av en akties värdering

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

Sammanfattning: Hållbarhet har blivit ett allt mer förekommande begrepp, idag kommunicerar de flesta företagen att de på ett eller annat sätt försöker bidra till en bättre och mer hållbar värld. Ett viktigt begrepp inom hållbarhet är ESG som står för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. ESG bygger vidare på det äldre konceptet CSR som handlar om företagens ansvarstagande i samhället.Syftet med studie är att analysera om ett företags ESG-betyg har en signifikant påverkan på dess värdering, samt om ESG-betyget bidrar till en lägre eller högre värdering av ett företag. Företagens ESG-betyg kommer tillämpas som en sammanvägd variabel och som en uppdelad variabel efter miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. I studien behandlas 44 företag börsnoterade på OMX Stockholm Large Cap under perioden 2004 – 2019. För att mäta värderingen används olika nyckeltal som tar hänsyn till företagens börsvärde i relation till deras tillgångar eller intjäning.Resultatet visar att ett företags värdering påverkas i olika stor utsträckning av ESG-betyget beroende på vilket nyckeltal som tillämpas för att mäta värderingen. Det finns ingen regression där ESG har en signifikant påverkan på samtliga nyckeltal. Slutsatsen från analysen visar att ett bra ESG-betyg tenderar att dra upp värderingen, detsamma gäller när företag jobbar med socialt ansvar och bolagsstyrning. Fokus på miljö tenderar dock till att sänka värderingen för de regressionerna där ESG har haft en signifikant påverkan på värderingen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)