Olika informationskällors betydelse för kunskap inom sexoch samlevnadEn kvantitativ enkätstudie om ungdomars inhämtande av kunskap : inom sex och samlevnad

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

Sammanfattning: Hela samhället berörs av bristande kunskap och dåliga attityder kring sexualitet och sexuell hälsa. Syftet med studien var att beskriva ungdomars användning och upplevelse av informationskällor bland olika kunskapsområden inom sexualitet och sexuell hälsa, med en enkät. Resultatet visade att vänner/partners är den mest värdefulla informationskällan. Pornografi är en värdefull källa för kunskap om ”sätt att ha sex” och sociala medier är en värdefull källa för HBTQ+. Mest tillförlitliga informationskällorna var föräldrar/vårdnadshavare, ungdomsmottagning och vänner/partner. Den upplevda kunskapen om sex och samlevnad överlag uppnådde nivån “måttlig”, med bäst kunskaper inom preventivmedel och säkrare sex, och det viktigaste kunskapsområden upplevdes vara relationer. Studiens betydelsefullaste resultat visade att ungdomars upplevda kunskapsnivå inom ett område och upplevd tillförlitlighet av en källa korrelerar med hur värdefull ungdomar upplever informationskällan, inte i vilken omfattning informationskällan används.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)