Vad leder till ett lönsamt förvärv?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka ifall det finns ett signifikant samband mellan egenskaper relaterat till sponsorerna och den kortsiktiga avkastningen efter ett förvärv. Teorierna som används är principal-agent-teorin, informationsasymmetri och den effektiva marknadshypotesen. Studiens urval består av 80 SPAC-bolag från den amerikanska marknaden som har utfört ett förvärv mellan 2019-20. Multipel linjär regression används för att mäta sambanden mellan olika egenskaper och avkastning. Resultatet visar att det förekommer ett statistiskt signifikant samband mellan söktiden och avkastningen men inte för resterande variabler. Sambandet mellan söktiden och avkastningen stämmer överens med tidigare studier. Andra egenskaper är svåra att koppla till avkastning efter förvärv på grund av förändringar i tillgång på information.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)