VEM ÄGER RASTEN?

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

Sammanfattning: Många skolor arbetar idag med organiserad rastverksamhet. Trots det finns det inte något skrivet om detta i skolans styrdokument och det är upp till varje skola att utforma denna verksamhet på sitt eget sätt. Då vi saknar en inblick i hur eleverna involveras i detta viktiga mellanrum under skoldagen, ser vi det som en intressant uppgift att ta reda på hur detta ser ut i olika verksamheter. Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur elever och pedagoger ser och talar om elevers inflytande och delaktighet kring den styrda rastverksamheten under skoltid. Vi vill även belysa hur elevers delaktighet och inflytande påverkas av vilka roller pedagogerna befinner sig i under rasten. För att få fram både ett barnperspektiv och ett barns perspektiv på rastverksamheten utförde vi halvstrukturerade gruppintervjuer med både elever och pedagoger där vi fick fram data som sedan transkriberades och kategoriskt analyserades. Utifrån analysen utformade vi sedan följande teman: Inflytande, delaktighet, vem bestämmer? och pedagogens roll. De slutsatser som vi kommer fram till i vår studie är att det finns ojämnheter i elevinflytandet både inom och mellan skolor. Det finns olika synsätt på elevernas delaktighet i verksamheten, där eleverna antingen ses som aktörer i en demokratisk process eller som förebilder i ett kooperativt lärande. Vi drar slutsatsen att det råder en maktobalans mellan pedagoger och elever och att obalansen skiljer sig åt mellan skolorna vilket speglas i elevernas möjlighet till inflytande. Elevernas grad av inflytande är en konsekvens av vilken didaktisk roll pedagogen intar i sitt arbete kring rastverksamheten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)