Tillgänglighetskrav i nyproduktion - På vilket sätt påverkar tillgänglighetskraven nyproduktionen av bostäder?

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Sveriges byggregler grundar sig i FN:s konventioner och FN har beslutats att allnyproduktion ska vara tillgänglig för alla. Huruvida tillgänglighetskraven påverkarfastighetsutvecklingen i Sverige är en omdiskuterad fråga. Aktörer i branschen menar attbyggreglerna är för detaljerade och att utvecklingsmöjligheterna i fastighetsbranschen är små.Uppsatsens syfte är att undersöka om tillgänglighetskraven påverkar nyproduktionen avbostäder samt att ta reda på om tillgänglighetskraven medför konsekvenser på byggandet.Uppsatsen genomfördes med hjälp av en kvalitativ metod och innehåller intervjuer av totalttretton bolag som alla arbetar på olika sätt inom fastighetsbranschen.Bolagen är överens om att tillgänglighetskraven är en faktor som påverkar och kan hämmabyggprocessen men menar att det inte enbart är de som påverkar, utan det finns krav sompåverkar ännu mer till exempel kravet på buller och dagsljus. Ytterligare ett problem sombolagen upplever är det stora tolkningsutrymmet som tillgänglighetskraven öppnar upp för,men Boverket menar att tolkningsutrymmet gällande tillgänglighetskraven inte är större än iandra krav.Idag går trenden mot mindre bostäder men det kan upplevas som att tillgänglighetskravenhämmar byggandet utav dem. Boverket har ingen direkt uppfattning om vad som faktisktefterfrågas på marknaden. Bolagen har blandade meningar gällande om all nyproduktion börvara tillgänglig för alla eller om det räcker med att en andel av byggnationerna följertillgänglighetskraven. Det har Boverket ingen kommentar på, lagarna är tvingande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)